Pravni propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
Narodne novine 50/05, 39/09

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/14, 51/14
Narodne novine 23/07, 111/07
Narodne novine 94/13

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 51/14 ), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona

Članak 10. Zakona o zaštiti potrošača
Narodne novine 41/14

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/17