Upiti i reklamacije

Korisnik usluge može podnijeti pisani prigovor na pruženu javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada ili poslovanje davatelja usluge s korisnikom usluge. Pisani prigovor na pruženu uslugu sakupljanja komunalnog otpada ili poslovanje davatelja usluge s korisnikom usluge, korisnik usluge može podnijeti osobno putem sandučića u sjedištu davatelja javne usluge, putem pošte preporučeno, telefaksom ili putem elektroničke pošte.

Po primitku odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora davatelja usluge na pisani prigovor (ako davatelj usluge korisniku usluge nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti davatelja javne usluge o načinu podnošenja pisanog prigovora) korisnik usluge može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača društva osobno putem sandučića u sjedištu davatelja javne usluge, putem pošte preporučeno ili putem elektroničke pošte.

Način podnošenja prigovora/reklamacije Povjerenstvu za reklamacije potrošača društva:

  1. Poštom preporučeno na adresu

         EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje

  1. Putem e-maila: info@eko-flor.hr

  2. Putem telefaksa: 049/249-240

  3. Putem web upitnika


IME I PREZIME / NAZIV TVRTKE:*
E-POŠTA:*
TELEFON:*
TEKST PORUKE:*
KONTROLNI TEKST: