PRATEĆI LIST ZA OTPAD (Obrazac PL-O)

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) propisan je Dodatkom I novi obrazac pratećeg lista te se isti primjenjuje od 01.01.2023. godine.

 

Pošiljatelj je dužan uz pošiljku otpada predati potpisom ovjeren prateći list sa podacima navedenim u uputama za ispunjavanje pratećeg lista.

 

Upute o izgledu obrasca i ispunjavanju pratećeg lista možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na linku niže,

Upute za ispunjavanje Pratećeg lista za otpad

Prateći list za otpad